לוגו: אגודת טכנאי השיניים בישראל
אגודת טכנאי השיניים בישראל - תמונת אווירה
צור קשרקישוריםציוד למעבדותדרושיםמאמריםאירועיםהכשרות והרצאותמידע לציבורמעבדות בישראלאודות האגודה


תקנון השימוש בקוד האתי של אגודת טכנאי השיניים בישראל

תנאי היסוד לקבלת רשות להשתמש בקוד האתי הם:
1. עיסוק בטכנאות שיניים על פי חוק.
2. התחייבות למלא אחר הוראותיה של המועצה המדעית שליד אגודת טכנאי השיניים.
3. התחייבות למלא אחר הוראותיה של וועדת החוקה והאתיקה של אגודת טכנאי השיניים.

פרטים:
1.
א. ינהל מעבדת שיניים רק טכנאי שיניים בעל תואר מוסמך אם הוא עובד לבדו.
ב. ינהל מעבדת שיניים וצוות עובדים, רק בעל תואר אומן או מומחה.
ג. טכנאי שיניים מוסמך, אמן ומומחה יבצעו את העבודה הפרוטטית רק על פי מרשם רופא שיניים.
ד. בעל מעבדת שיניים יעסיק במעבדתו טכנאי שיניים בוגרי בתי הספר לטכנאות שיניים ובעלי רשיון.
ה. שינויים בחוקה או בתקנון העיסוק בטכנאות שיניים יחויבו את החתום על התקנון.
ו. טכנאי שיניים בעל מעבדה המקבל רשות להשתמש בסמל קוד האתי, ידפיס אותו על גבי החשבונית שלו.
ז. טכנאי שיניים המנהל מעבדה ירשום על גבי החשבונית את דרגתו ומספר הרשיון שלו.
ח. טכנאי שיניים בעל מעבדה שקיבל רשות להשתמש בקוד האתי ימציא למתרפא כרטיס זיהוי פרוטטי שיכלול את פירטי העבודה. הכרטיס יהיה אחיד ויונפק ע"י אגודת טכנאי השיניים עבור טכנאי - השיניים המורשים להשתמש בקוד האתי.
ט. טכנאי שיניים בעל מעבדה שקיבל רשות להשתמש בקו האתי שמו ושם מעבדתו יופיעו בחוברת שתוצא על ידי האגודה אחת לשנה לכלל רופאי השיניים בישראל.

2.
א. טכנאי שיניים מחויב בשימוש בחומרים ובמיכלולים בעלי תו תקן לאומי או בין לאומי- ISO 9000.
ב. פרסמה המועצה המדעית חוות דעת מקצועית - מחייב את טכנאי השיניים לנהוג לפיה.
ג. טכנאי שיניים מחויב במכסת שעת לימוד שנתיות (30 שעות השתלמות מקצועית לפחות) על פי הוראותיה של המועצה המדעית.
ד. טכנאי בעל מעבדה יאפשר לעובדי המעבדה למלא אחר מכסת שעות - לימוד שנתיות (או בצורת 30 שעות לימוד) על פי הוראותיה של המועצה המדעית.
ה. המעבדה תהיה פתוחה לביקורת של המועצה המדעית, יו"ר הסניף האזורי או מטעמו.

3.
א. טכנאי השיניים נדרש ליושר אישי ומקצועי.
ב. טכנאי השיניים יבצע את העבודה הטכנית ברמה הגבוהה ביותר לרמתו האישית.
ג. טכנאי שיניים לא ימתח ביקורת על עבודתו של טכנאי שיניים אחר בפני רופא שיניים, בניסיון להרחיב את חוג לקוחותיו.
ד. טכנאי שיניים לא יקבל תחת חסותו עבודה פרוטטית שהוחל בה במעבדה אחרת, אלא אם קיבל רשות לכך מהטכנאי שהחל בה.
ה. טכנאי שיניים בעל מעבדה לא יפרסם בעיתונות או בכל דרך אחרת את עיסוקו כטכנאי שיניים כדי לרכוש לקוחות או להשיג לעצמו יתרון מקצועי.
ה1. טכנאי שיניים בעל מעבדת שיניים העושה שימוש בקוד האתי מתחייב לציית להוראות החוק והתקנות לעניין טכנאות שיניים לרבות כללי האתיקה.
ו. לא יזום ולא יורשה טכנאי שיניים פרסומים המשבחים את מיומנותו ידיעותיו וכישוריו המקצועיים או המזלזלים באלה של זולתו.
ז. טכנאי שיניים רשאי לפרסם בכתבי עת מדעים ומקצועיים או להפיץ חומר לקהל המורשה בריפוי שיניים באמצעות הדואר.
ח. טכנאי שיניים החתום על תקנון האגודה ותקנון השימוש בקוד האתי מכיר בסמכותה של וועדת המשמעת של אגודת טכנאי השיניים לשיפוט חברים וכפוסקת בסכסוכים.
ט. וועדת המשמעת של אגודת טכנאי השיניים רשאית, בין היתר לבטל את הרשות שנתנה לחבר להשתמש בקוד האתי, לחברים תעמוד תמיד זכות השימוע.


       ____________________                       ____________________________
          שם/ות בעל/י המעבדה                               חתימה וחותמת בעל/י המעבדה